Vedtægter

for

Foreningen for Entertainment-  og Medieret

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål

§ 2 

Foreningens formål er at fremme medlemmernes kollegiale relationer og at styrke medlemmernes faglige kundskaber og viden inden for området for entertainment, sport og medieret ved afholdelse af møder, foredrag og lignende med deltagelse af foreningens medlemmer, eventuelt tillige med deltagelse af entertainment jurister og/eller andre branchekyndige fra udlandet.

Foreningen  kan  ytre  sig  offentligt  om  juridiske  spørgsmål  af  almen  interesse inden for området for entertainment, sport og medieret.

Foreningen kan ikke udøve erhvervsmæssig virksomhed.

§ 3

Foreningen er uafhængig af parti-og fagforeningspolitiske interesser. Foreningen eller dens organer kan ikke tage stilling til fagpolitiske spørgsmål, men er dog berettiget til at afholde konsultationer med Det Danske Advokatsamfunds organer eller med offentlige myndigheder vedrørende enkelte spørgsmål af særlig interesse for foreningens medlemmer. 

§ 4 

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt i og hvilket omfang der ved foreningens enkelte arrangementer skal gives adgang for andre end medlemmer af foreningen. Medlemmerne skal dog altid have fortrinsret til deltagelse i de enkelte arrangementer. 

Medlemskab

§ 5 

Som medlemmer af foreningen kan optages jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater samt kommende jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater, som i deres daglige virke beskæftiger sig med juridiske opgaver og problemstillinger inden for området for medie, sport og underholdningsindustrien. Spørgsmål om medlemsberettigelse afgøres af foreningens bestyrelse.

Ved entertainment, sport- og medieret forstås den lovgivning og jura, der omhandler emner inden for medie, sport og underholdningsindustrien. 

§ 6 

Optagelse i foreningen sker ved betaling af det på optagelsestidspunktet gældende kontingent, hvilket skal indbetales én gang årligt efter de herom af bestyrelsen nærmere fastsatte regler.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade optagelse af medlemmer, som ikke opfylder betingelserne i § 5.

Generalforsamling

§ 7 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 8 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Indkaldelsesvarslet er mindst 4 uger for en ordinær generalforsamling og mindst 2 uger for en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 9 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Bestyrelsens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at en generalforsamling har truffet beslutning herom eller mindst 1/3, dog minimum 10, af de stemmeberettigede  medlemmer  af  foreningen  skriftligt  har  forlangt dette, eller i øvrigt når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

§ 12

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

Dirigenten udpeger en referent, der udfærdiger et protokollat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.

§ 13

På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om forslag, der er optaget på dagsordenen samt om ændringsforslag hertil.

§ 14

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der i overensstemmelse med § 6 stk. 1, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme, der afgives af denne personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet dog intet andet stemmeberettiget medlem kan møde med mere end én fuldmagt. 

§ 15

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt ved nærværende vedtægter. 

§ 16

Vedtagelse af forslag om ændring af nærværende vedtægter, herunder vedtagelse af forslag om foreningens opløsning fordrer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden en uge til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uden hensyn i øvrigt til antallet af stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt, have gyldighed også med hensyn til den anden generalforsamling.

Bestyrelse 

§ 17

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til løsning af generelle eller særlige opgaver nedsætte et eller flere udvalg, der skal bestå af mindst ét bestyrelsesmedlem og efter bestyrelsens skøn i øvrigt det til opgavens løsning fornødne antal stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tegning og hæftelse

§ 18

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Regnskab og revision

§ 19

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber dog fra tidspunktet for foreningens stiftelse til 31. december 1993.

§ 20

Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 

Foreningens opløsning 

§ 21

Når forslag om foreningens opløsning er vedtaget af en generalforsamling i henhold til § 16, vælger samme generalforsamling med almindelig stemmeflerhed to likvidatorer, der realiserer foreningens formue og afvikler dens anliggender. Samme generalforsamling træffer endvidere med almindelige stemmeflerhed beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud i overensstemmelse med foreningens formål i henhold til § 2.


10. april 2014