Privatlivspolitik for medlemmer

Behandling af oplysninger
I forbindelse med din indmeldelse i Foreningen for Entertainment og Medieret (FEMR) indsamler og behandler FEMR som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan FEMR behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Dataansvarlig
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, jf. nedenfor, er du velkommen til at kontakte FEMR på femr@lassenricard.dk.  

Adresseoplysninger på FEMR:

FEMR
c/o Lassen Ricard
Amaliegade 31
DK-1256 København K

Typer af oplysninger 
FEMR indsamler og behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
 
•    Navn
•    Stilling
•    Uddannelse
•    Ansættelsessted
•    Tlf.nr.
•    E-mailadresse
•    Dine betalingstransaktioner med foreningens bankkonto

FEMR indsamler således ingen følsomme personoplysninger om dig.

Formål
FEMR behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•    Orientering om FEMR’s arrangementer
•    Vedligeholdelse af medlemsdatabasen
•    Udarbejdelse af deltagerlister og deltagerbeviser i forbindelse med arrangementer
•    Registrering af betalinger

Frivillighed
Når FEMR indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til FEMR. Konsekvensen af ikke at give FEMR personoplysningerne vil være, at FEMR ikke kan varetage formålene ovenfor.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt, videregives der personoplysninger om dig til FEMR’s bestyrelse, sekretariat og bogholderi, ligesom der videregives personoplysninger om dig til vore samarbejdspartnere i forbindelse med FEMR’s arrangementer.

FEMR videregiver ikke personoplysninger til samarbejdspartnere til markedsføringsbrug uden medlemmernes samtykke. 

Retsgrundlaget for behandling og videregivelse af personoplysninger
FEMR’s behandling af almindelige personoplysninger baserer sig på andet lovligt grundlag end samtykke. Retsgrundlaget for FEMR’s indsamling og registrering af de almindelige oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er opfyldningen af de overfor angivne formål. 

Dine rettigheder
Du har i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel 3 til enhver tid

•    ret til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt) 
•    ret til at se dine personoplysninger (indsigtsret)
•    ret til berigtigelse (rettelse)
•    ret til sletning (retten til at blive glemt)
•    ret til begrænsning af behandling
•    ret til at flytte dine personoplysninger (retten til dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Opbevaringsperiode
FEMR opbevarer personoplysninger om dig, så længe FEMR har behov for at varetage de overfor angivne formål. Medlemsoplysninger slettes, enten når et medlem melder sig ud af foreningen eller efter 3 år som passivt medlem (dvs. der ikke er blevet betalt kontingent).

Revision af privatlivspolitikken
FEMR forbeholder sig ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på FEMR’s hjemmeside. 

Senest opdateret den 15/1-2019